1

ارتباط با مشتریان

فرم نظرخواهی از مشتریان

نام مشتری
ایمیل
موبایل
نحوه برخورد پرسنل شركت
برخورد واحد فروش و خدمات پس از فروش
دانش فني پرسنل شركت
پاسخگویی به شکایات و رفع عدم انطباقات
انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات
انجام به موقع درخواستها
انعطاف پذیری در قیمت
انعطاف پذیری در شرایط پرداخت مالی
تحویل به موقع برنامه زمانبندی و گزارشات درخواستی
عمل به تعهدات طبق موارد مندرج در قرارداد
دریافت پیشنهادات فنی و مالی مورد نظر در زمان مقرر
تحویل به موقع محصولات طبق برنامه زمانبندی اعلام شده
رضایت از طراحی محصولات
رضايت از کیفیت محصولات
نحوه ارائه خدمات پس از فروش طبق گارانتی
کیفیت بسته بندی محصولات برای جلوگیری از صدمه دیدن آنها
ارسال تمامی قطعات طبق پیشنهادات فنی
رضايت از اسناد فني و مدارك كنترل كيفي همراه محصول
تمایل به خرید مجدد
مسولیت پذیری نماینده شرکت
ارایه خدمات پس از فروش